За НСРХУ

НСРХУ е регистрирано през 2003 г. като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в обществена полза. Съгласно Устава, основната цел на дейността на Сдружението е да се разширяват възможностите за трудова заетост на хората с увреждания, като основен начин за реализацията им и интеграцията им в обществото. В тази връзка Сдружението е насочено в две главни направления: активно участие като партньор на държавните органи при подготовката и приемането на законовите и подзаконови нормативни актове в сферата или засягащи сферата на трудовата заетост и интеграцията на хората с увреждания в обществото и второ, методическо ръководство, контрол и помощ при осъществяване на разнообразна рехабилитационна дейност.

 

Новини

Онлайн панаир „Социални предприемачи”

14.11.2022

Кога? 14-21 ноември 2022
Къде? Онлайн платфoрмата на Balkan Fair https://balkanfair.online/... още


Агенцията за хората с увреждания удължава срока за подаване на проектните предложения по Национална програма за заетост на хората с увреждания /НПЗХУ/ по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания до 31.08.2022 г.

19.08.2022

Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за оценка на административното съответствие /приложение 3/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:... още


ЕК одобри Програма „Развитие на човешките ресурси“ за програмен период 2021-2027 г.

18.08.2022

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е официално одобрена от Европейската комисия и е първата програма в България, която получи „зелена светлина“ от Брюксел.... още


Схема BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по „Програма за икономическа трансформация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост

16.08.2022

Срок за кандидатстване: 16.30 ч. на 21 септември 2022 г.... още


Ремонтни дейности на съществуващ сграден фонд, свързани с подобряване условията на труд на персонала към Фонд „Условия на труд”

30.07.2022

Фонд „Условия на труд” е юридическо лице създаден към Министерство на труда и социалната политика, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд. ... още


Прилагане на Наредбата за трудоустрояване от специализираните предприятия и кооперации. Отстраняване на грешки и защита от санкции, които контролните органи на Главна инспекцията по труда могат да налагат.

30.07.2022

Съгласно чл. 13, ал.1 от Наредбата за трудоустрояването: На трудоустроени работници или служители с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност освен изработеното по трудови норми и разценки за здрави работници или служители се заплаща допълнително месечно възнаграждение, чийто размер зависи от степента на намалената работоспособност, както следва... още


Нов изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания

20.07.2022

От 18 юли 2022 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) има нов изпълнителен директор - доц. д-р Георги Йорданов. ... още


Нова мярка по Програма РЧР (2021-2027) ще насърчи социалната икономика на местно и регионално ниво

30.06.2022

През есента на 2022 г. предстои стартирането на нова операция за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, която ще бъде с бюджет от 22 млн. лв. ... още


Одобрен е План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г.

30.06.2022

Правителството прие План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г. в изпълнение на Националната концепция за социална икономика. ... още


Десето юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика

24.06.2022

В периода 20-23 юни 2022 г. в Международен панаир АД, гр.Пловдив, палата 11, се проведе Десетото юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика.... още


На 31 май 2022 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

02.06.2022

Краен срок за кандидатстване: 04.07.2022 г.... още


На 31 май 2022 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

31.05.2022

Краен срок за кандидатстване: 04.07.2022 г.... още
Виж всички новини >>