Европейска политика

На 27 ноември 2000 г. Европейският съвет приема Директива 2000/78/ЕО, с която се въвежда обща рамка за недопускане на дискриминация по признак раса, етнически произход, вяра, религия, пол, увреждане и сексуална ориентация, както и равно третиране при наемане на работа и упражняване правото на труд. Това е първата законодателна мярка на Общностно ниво, която предоставя защита срещу дискриминация на хората с увреждания в работна среда.

Основополагащи документи на ЕС и международната общност третират равните права на хората с увреждания, включително и по отношение на трудовата им заетост, а именно:

- Хартата за фундаменталните права в ЕС ( чл. 1, чл. 21, чл. 26 );

- Европейска социална харта (ревизирана);

- Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, чиито принципи са инкорпорирани във всички национални, регионални и общински стратегически и нормативни документи и в частност чл.27 Работа и заетост.

Всички страни по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания признават правото на труд на хората с увреждания с всички останали, като това включва правото на възможност за прехрана чрез свободно избрана или приета работа на пазара на труда и в работна среда, недискриманционна и достъпна за хора с увреждания на свободния пазар на труда.

Държавите се задължават да гарантират правото на труд, включително за лица, придобили увреждане в процеса на трудова реализация чрез предприемане на стъпки, включително и законодателни:

  • забрана за дискриминация;
  • защита на правото наравно с всички останали на справедливи и благоприятни условия на труд;
  • предоставяне на възможност за достъп до общи програми по техническо и професионално ориентиране, до служби за намиране на работа, както и до професионално и текущо обучение;
  • съдействие за провеждане на програми за професионална рехабилитация, задържане и завръщане на работа на хора с увреждания.

България ратифицира Конвенцията на 26 януари 2012 г. и прие План за действие, съдържащ мерки за привеждане на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания, в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания от Република България 2013- 2014 г.

  • стратегическите цели на Стратегия 2020 за позитивно взаимодействие между икономическата политика, социалната политика и политиката по заетост за насърчаване на модела на устойчиво развитие с оглед подобряване начина на живот на хората с увреждания;
  • Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020 «Европа свободна от бариери», както и план за действие по прилагането й. Основният акцент на стратегията е елиминирането на идентифицираните бариери в страните-членки и комисията е определила осем основни сфери за действие, като една от тях е заетостта на хората с увреждания.
  • Стандартните правила на ООН, съгласно които, хората с увреждания имат право да получават необходимата помощ и подкрепа за обучение, здравеопазване, заетост и социално обслужване. На хората с увреждания трябва да се даде възможност да упражняват човешките си права, и по-специално в областта на трудовата заетост, трябва да им се осигуряват равни шансове за продуктивна и доходна работа.

Политиката на Европейския съюз представена в „Равни възможности за хората с увреждания: Европейски план за действие” COM(2003) 650 предполага мерки за социалното включване на хората с увреждания.