Проекти


На 1 декември т.г. Националното сдружение на работодателите на хора с увреждания стартира Проект „Равни възможности, реализация, развитие” по схема  BG051PO001-5.1.05   “СЪПРИЧАСТНОСТ”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския Социален фонд на Европейския съюз.

 

Заложената в проекта идея е да се активизира социалното включване на хората с увреждания в пазара на труда чрез създаване на Центрове за подкрепа.

Основни дейности:

> Мероприятия, насочени към промяна на обществените възприятия за хората с увреждания като пълноценни български граждани - Организиране и провеждане на Първо Национално изложение на открито «Дни на равните възможности»; Организиране и провеждане на един национален форум и шест регионални форума.

>  Разработване на мрежа от подкрепящи дейности за създаване на центрове за подкрепа. Предоставяне на алтернативни социални услуги от новосъздадените 7 Центъра за подкрепа за хора с увреждания в градовете София, Враца, Омуртаг, Панагюрище, Варна, Сливен, Свиленград. Обучение на екипите на центровете. Семинар за наставници  по професионална рехабилитация за въвеждане на ХУ в трудовия процес. Предоставяне на специализирани социални услуги на хора с увреждания - предоставяне на специализирана трудова медиация (посредничество и асистиране), осигуряване на специализирана мобилна услуга за хора с увреждания “от врата до врата” за хора с тежки двигателни и множествени увреждания;

>  Проучване потребностите на хората с увреждания и разработване на конкретни мерки в сферата на социалното включване чрез заетост; извеждане на предложения за повишаване на ефективността на политиките на местно и национално  ниво.

>  Активни мерки в подкрепа на социалната икономика - Провеждане на специализиран семинар по ключови компетенции «Придобиване на социални умения за само- помощ и работа в смесени колективи в специализираните предприятия» на заети лица в социалната икономика (специализирани предприятия).

Дейностите по проекта са насочени към:

  • 200 000 хора с увреждания в трудова активна възраст на територията на 6-те района на планиране
  • Минимум 100 специализирани предприятия/кооперации за хора с увреждания
  • Минимум 20 неправителствени организации, работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция
  • Минимум 10 изследователя работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция чрез трудова заетост
  • Минимум 500 000 представители на различни общности

Проектът стартира на 01.12.2012 г. и се очаква да завърши в края на месец март 2014 г.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Това съобщение е изготвено с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.