Национална политика

Стратегическа и нормативна рамка в България

Философията на политиката по заетостта на хората с увреждания е разработена в две стратегии и основно в два закона - Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).

1. Стратегическа рамка

Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания    (2008-2015 г.)

Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания (2008-2015 г.) е разработена и приета с оглед създаването на гаранции и стимули за равнопоставеност на хората с увреждания, за успешната им реализация в живота на обществото. Тя има за обща цел ефективното прилагане на политиката на българското правителство, насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот. 

Стратегията очертава конкретните мерки, които е необходимо да се осъществят, за да се премахнат всички бариери (психологически, образователни, социални, културни, професионални, финансови и архитектурни) пред социалното включване и равноправната интеграция на хората с увреждания.

Съгласно документа Министерският съвет приема двугодишни Планове за действие по изпълнението на заложените в него цели. 

Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 г.

Хората с увреждания трябва да получат възможност за трудова реализация в рамките на свободния пазар на работна ръка. Това е един от най-важните фактори за тяхната интеграция и самостоятелност и е залегнало като основна цел в Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 г. Това ще се постигне като на хората с увреждания се предостави възможност за достъп до подходящи форми на професионална подготовка и трудова реализация.

Главната цел на стратегията е осигуряването на условия за ефективно упражняване на правото на свободен избор на трудова реализация на хората с увреждания в трудоспособна възраст и подобряване качеството им на живот като условие за свободно и пълноценно включване в обществения живот на страната.

2. Нормативна рамка

Трудовата заетост на хората с увреждания е регламентирана основно в два закона: Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ).

Закон за насърчаване на заетостта

Този закон урежда насърчаването и запазването на заетостта; професионалното ориентиране и обучението на възрастни; посредничеството по информиране и наемане на работа.

В Закона за насърчаване на заетостта се съдържат изрични разпоредби, които непосредствено се отнасят до трудовата реализация и закрилата на лицата с увреждания, а именно:

А. Специализирани мерки, които стимулират работодателите да наемат лица с намалена работоспособност и специфични изисквания към работните места:

Ø  Субсидиране на работодатели за всяко разкрито работно място, на което са наети безработни младежи с трайни увреждания (включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения) и други лица с увреждания за определени периоди от време не повече от 12 месеца;

Ø  Субсидиране наемането на безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца;

Ø  Субсидиране наемането на безработни лица с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 6 месеца.

Б. Стимулиране на самостоятелна трудова дейност на лицата с увреждания при преференциални условия на кредитиране;

В. Стимули за активно поведение на търсещите работа лица с трайни увреждания с право на месечно социално подпомагане (и регистрирани в териториалните поделения на Агенцията по заетостта), които са започнали работа без нейното посредничество и финансиране на териториалната мобилност на безработните;

Г. Подпомагане на включването на лица с увреждания в специализирани програми за заетост като Национална програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”; програмата, осигуряваща "Кредит без лихва за хора с увреждания" и проекта „Заетост чрез подкрепа на бизнеса "Jobs".

Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)

Законът за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) предвижда интеграция чрез трудова заетост, образование и професионално обучение, както и чрез медицинска и социална рехабилитация; достъпна жизнена и архитектурна среда; социални услуги; социално-икономическа защита; достъпна информация. Основната цел на раздел „Трудова заетост” от ЗИХУ е интегриране на хората с увреждания в работна среда.

Това е законът, който в най-висока степен на конкретност се занимава с регулирането на обществените отношения, възникващи при интеграцията на хората с увреждания. Една от сферите на тези отношения е пазарът на труда.

Разширени са и функциите на Агенцията за хората с увреждания  в тази област. Агенцията води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и разработва програми и финансира проекти за стимулиране на стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания.

Раздел трети от закона „Трудова заетост” включва следните основни моменти:

Трудовата заетост на хората с увреждания се осъществява “чрез интегрирана работна среда и в специализирана работна среда”. Работодателят, съответно органът по назначаването, е длъжен да пригоди работното място към нуждите на лице с увреждане при неговото наемане или когато увреждането на лицето настъпи след наемането му на работа.