Възможност за социалните предприятия, регистрираните в Регистъра на социални предприятия към МТСП

Предприятията регистрирани в Регистъра на социални предприятия към МТСП имат възможност да участват с проектно предложение по Компонент 2 „Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия“ на Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ).