За НСРХУ

НСРХУ е регистрирано през 2003 г. като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в обществена полза. Съгласно Устава, основната цел на дейността на Сдружението е да се разширяват възможностите за трудова заетост на хората с увреждания, като основен начин за реализацията им и интеграцията им в обществото. В тази връзка Сдружението е насочено в две главни направления: активно участие като партньор на държавните органи при подготовката и приемането на законовите и подзаконови нормативни актове в сферата или засягащи сферата на трудовата заетост и интеграцията на хората с увреждания в обществото и второ, методическо ръководство, контрол и помощ при осъществяване на разнообразна рехабилитационна дейност.

 

Новини

ПРОГРАМА на Националното изложение "Дни на равните възможности"

26.09.2013

... още


Дни на равните възможности през месец септември 2013 г.

07.07.2013

Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания (НСРХУ), новото наименование на Асоциация “НСКИ, НФРИ и СВИКБ, съвместно със Столична община организира Национално изложение на открито „Дни на равните възможности” на 28-30 септември 2013 г. в гр.София.... още


Регионални форуми „Програми и мерки за работодатели за социално включване на хората с увреждания”

07.07.2013

Кратък преглед от проведените регионални форуми „Програми и мерки за работодатели за социално включване на хората с увреждания” по проекта „Равни възможности, реализация, развитие” на НСРХУ (асоциацията), изпълняван по ОПРЧР по схема „Съпричастност”... още


OБЯВА ЗА КОНКУРС

18.02.2013

Във връзка с изпълнението на проект с регистрационен номер BG051PO001-5.1.05-0008-С0001 по проект „Равни възможности, реализация, развитие” на НСРХУ, изпълняван по ОПРЧР... още


Покана

18.02.2013

За възлагане на обществена поръчка по чл.14 ал.5 от Закона за обществените поръчки чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет ... още


Покана

07.02.2013

За възлагане на обществена поръчка по чл.14 ал.5 от Закона за обществените поръчки чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП... още


Съобщение

07.02.2013

На основание чл.9 а., ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки оттеглям публична покана, обявена по реда на глава VIII „а“, с предмет „Организация и логистика на регионални мероприятия с обособени позиции” на проект „Равни възможности, реализация, развитие“ с код 9011723 в Портала за обществени поръчки... още


Покана

31.01.2013

За възлагане на обществена поръчка по чл.14 ал.5 от Закона за обществените поръчки чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет... още


НСРХУ стартира Проект „Равни възможности, реализация, развитие”

30.01.2013

На 1 декември т.г. Националното сдружение на работодателите на хора с увреждания стартира Проект „Равни възможности, реализация, развитие” по схема BG051PO001-5.1.05 “СЪПРИЧАСТНОСТ”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския Социален фонд на Европейския съюз.... още


ПРОГРАМА на Националното изложение "Дни на равните възможности"

26.09.2013

... още
Виж всички новини >>