Две неприсъствени заседания на Националния съвет на хората с увреждания към Министерски съвет

През м.ноември 2021 г. се проведоха две неприсъствени заседания на Националния съвет на хората с увреждания към Министерски съвет, на които бяха разгледани: • Насоки за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от органите по управление, контрол и одит на програмите, съфинансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд+ (ЕСФ+), Кохезионния фонд (КФ), Фонда за справедлив преход (ФСП), Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), фонд „Убежище и миграция“ (ФУМ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Инструмента за управление на границите и визите за програмен период 2021-2027 г. • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.