Регионални форуми „Програми и мерки за работодатели за социално включване на хората с увреждания”

Целта на форумите бе да се обсъди заетостта като ключов елемент за социалното включване и икономическата независимост на всички граждани в активна трудова възраст на регионално ниво. Подобряването на положението на хората с увреждания по отношение на заетостта би било от полза не само за хората с увреждания, а също така и за работодателите и обществото като цяло. Представяне на проекта по време на форумите бе направено от координатора на проекта Милена Гонева.

Във втората част г-жа Е. Тодорова – ръководител на проекта, представяше преглед на политиките за осигуряване на заетост за хора с увреждания, формите на заетост на хора с увреждания, както и мерките и програмите, подпомагащи работодателите при наемане на хора с увреждания. Очакванията и потребностите на работодателите при наемане на хора с увреждания бе темата на презентацията на доц. д-р Божидар Ивков.

Регионален форум в София

14 май 2013 – залата на НС на ТПК, бул.”Дондуков” 11

Присъстваха представители на Столична община, работодатели, неправителствени организации, доставчици на услуги, хора с увреждания и др. По време на Форума бяха споделени различни практики по осигуряване на заетост за хора с увреждания, проблемите, които работодателите срещат при наемане на човек с увреждане на работа, бяха дадени предложения и обменени мнения за подобряване работата на отговорните институции за процеса на социална интеграция на хората с увреждания чрез заетост.

Регионален форум в Панагюрище

15 май 2013 – залата на хотел „Каменград”

На форумът присъстваха представители от Бюрото по труда в Панагюрище, медии и работодатели. След представянето на проекта, политиките и насърчителните мерки се проведе дискусия. Беше споделена добрата работа между БТ и работодателите при търсенето и наемането на хора с увреждания, както и обстоятелството, че гр.Панагюрище е един от малкото, който все още разполага с финансов ресурс по националните мерки и по националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания, за разлика от останалите градове.

Регионален форум в Сливен

28 май 2013 – залата на ТПКИ „Българка”

На форумът присъстваха представители от Бюрото по труда в Сливен, Регионалния център за икономическо развитие, клуба на инвалидите в Сливен, Клуба на диабетиците в Сливен, медии и работодатели. Представителите на форума обсъдиха недостатъчното финансиране по насърчителните мерки по Закона за насърчаване на безработицата и по Националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания. След станалите разисквания участниците в регионалния форум се обединиха върху предложението за превръщането на Центъра за подкрепа в гр.Сливен в място за бизнес-инкубатор на идеи за оптимизиране работата на заинтересованите страни в местната общност, както и за запазване и разширяване на заетостта на хората с увреждания.

Регионален форум вън Варна

3 юни 2013 – залата на Клуба на военноинвалидите и военно пострадалите – Варна

Гости на събитието бяха доц. Христо Бозов, ВИ длъжността кмет на община Варна, г-жа Веселина Стоилова – Омбудсман за хората с увреждания в град Варна, представители на АСП, ДСП – Варна, ДБТ – Варна, неправителствени организации, работодатели, хора с увреждания, медии.Форумът бе открит от г-жа Елка Тодорова, ръководител на проекта, а самия проект бе представен от Милена Гонева – координатор по проекта. Във втората част г-жа Тодорова представи и анализира формите на заетост на хора с увреждания, както и мерките и програмите, подпомагащи работодателите при наемане на хора с увреждания. Очакванията и потребностите на работодателите при наемане на хора с увреждания бяха представени от доц. д-р Божидар Ивков, експерт по проекта. В последвалата дискусия се обсъдиха заетостта на хората с увреждания като ключов елемент за социалното включване и икономическата независимост. Внимание бе отделено и на проблемите, свързани с реализацията на хората с увреждания на пазара на труда, ситуацията на местно ниво в тази област, взаимодействието между различните институции относно осигуряването на заетост за хората с увреждания.

Регионален форум във Враца

12 юни 2013 – 10.30 часа залата на БТПП

Във форума взеха участие представители на АСП, ДСП - Враца, ДБТ – Враца, представители на бизнеса, специализирани предприятия, медии. По време на Форума бяха споделени различни мнения относно съществуващата практика по осигуряване на заетост за хора с увреждания, какви са проблемите и нуждите на местно ниво в тази област. Беше споделен опит относно тежката бюрократична система и забавянето на възстановяването на средства за субсидирана заетост. Беше отчетена тенденцията на повишаване на броя на хората с увреждания в региона и недостатъчните възможности за осигуряване на заетост с наличните ресурси. Участник във форума, представител на АЕЦ – Козлодуй, сподели добрата практика на фирмата за осигуряне и поддържане на заетост за хора с увреждания.

Регионален форум в Ловеч

28 юни 2013 – залата на Община Ловеч

Участие в работата на форума взема зам.-кметовете на Община Ловеч инж.Пламен Петков и г-н Младен Младенов, представители на областния информационен център в гр.Ловеч, представители на Българска стопанска камара – Ловеч, работодатели, неправителствени организации, ДСП и др.