Втори конкурс за финансиране на проекти със стопанска насоченост за стимулиране на заетостта на хора с увреждания в специализирана работна среда (специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с уврежда

Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 26.08.2021 г. Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви втори конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания /Методика/. Същата може да изтеглите от тук: https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/84 В конкурса могат да кандидатстват предприятия и кооперации, вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, и с приключена една пълна финансова отчетна година като регистрирано в АХУ специализирано предприятие, съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за хората с увреждания /ЗХУ/. Проектите със стопанска насоченост имат за цел да се повиши конкурентноспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с трайни увреждания чрез: • технологично обновяване на машините и съоръженията; • въвеждане на нови технологии; • разкриване на работни места за хора с трайни увреждания. Проектните дейности са насочени към разкриване на нови работни места за лица с трайни увреждания и закупуване на машини за шивашкото и пластмасовото производство, производството на козметични продукти на капачки и на изделия от метал и др.  При кандидатстването е необходимо да: • бъдат осигурени минимум 3 оферти за всяка една инвестиция. Ако доставчика е един за трите вида инвестиции, тогава на всяка позиция трябва да се посочи цена без ДДС и цена с ДДС. Освен това в офертата е необходимо да се посочи начин на плащане, датата на издаване и валидност - изискването е най-малко 5 месеца от датата на издаване. • гарантирате пред оценителната комисия правилни разчети в инвестиционния план. В тази връзка е необходимо да се вземат от потенциални контрагенти писма за намерения, предварителни договори и други подобни. • да поддържате работните места за новоназначените лица с трайни увреждания по проектите две или три години при нормална продължителност на работното време. Срокът зависи от това дали ще ползвате увеличаване на субсидията с определен процент под условие лицето/лицата да са регистрирани в Дирекция Бюро по труда към датата на сключване на договора за финансиране с АХУ и към същата дата да не е било включено в списъчния състав на кандидата за последните 24 месеца. Без ползване на тази възможност поддържането на работното място е 2 години. Конкурсната документация можете да намерите на Интернет страницата на АХУ, рубрика: Проекти / програми, Работодатели по чл. 49 от ЗХУ https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/84  Проектните предложения, заедно с изискваните документи, се подават по ред описан в таблица за административното съответствие /приложение 3 за проекти със социална насоченост и приложение 7 за проекти със стопанска насоченост/, с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини: 1. На място в офиса на Агенция за хората с увреждания - гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански” № 104-106, на хартиен и електронен носител или на електронен носител подписани и сканирани. 2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и пощенско клеймо или с куриер на посочения по-горе адрес не по-късно от срока за подаване на проектите. Проектните предложения се изпращат на хартиен носител придружен с електронен вариант на същите документи подписани и сканирани. 3. По електронен път на адрес: ahu_stn@mlsp.government.bg. Документите трябва да са подписани и сканирани или при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.