OБЯВА ЗА КОНКУРС

Във връзка с изпълнението на проект с регистрационен номер BG051PO001-5.1.05-0008-С0001 по проект „Равни възможности, реализация, развитие” на НСРХУ, изпълняван по ОПРЧР, днес 18 февруари 2013 г. „Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания” обявява конкурс за наемане на служители за Центровете за заетост на хора с увреждания в градовете София, Панагюрище, Враца, Сливен, Омуртаг, Свиленград и Варна на длъжност „ментор/наставник” и „асистент”, „оператор за обслужване на мобилно звено” и „шофьор на специализиран транспорт” в Центъра за заетост на хора с увреждания в гр. София. Конкурсът ще се проведе на 2 етапа: подбор по документи и интервю. Документите следва да бъдат представени в НСРХУ на адрес гр. София, бул. „Дондуков“ 11, ет. 4, ет.410 или да бъдат изпратени по е-mail nsrhu@abv.bg в срок до 22 февруари 2013 г. 1. Подбор на документи; • Автобиография по Европейски стандарт; • Копие от диплома за завършено образование; • Копие от сертификати и др. /ако е приложимо/. 2. Интервю, на което ще бъдат поканени одобрените кандидати по документи.