Фонд на фондовете насочва ресурс от 762 милиона лева в отговор на икономическите последици от кризата

Основната дейност на Фонд на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020 година. Дружеството управлява публичен ресурс в размер на 660 милиона евро и предлага на българския пазар широк диапазон от продукти за финансовия сектор, включително гаранции, фондове за дялово инвестиране и редица други. Финансовите инструменти представляват специализирани схеми за финансиране, в които Фонд на фондовете предоставя публични средства чрез финансови посредници и банки, под формата на гаранции, кредити и дялови инвестиции на различни целеви групи крайни получатели. При текущите извънредни обстоятелства, Фонд на фондовете насочва усилията си приоритетно в няколко основни направления, които считаме, че ще имат силен положителен ефект и ще подпомогнат бързото възстановяване на икономиката.

1. КРЕДИТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИКВИДНА ПОДКРЕПА НА МСП Бюджет и начин на финансиране Фонд на фондовете ще предостави на банки-партньори (търговски банки в страната) гаранции на стойност 170 млн. лева, с които ще се обезпечи портфейл от нови кредити в размер до 850 млн. лева в рамките на една година. Таргет група и цел на финансирането Целта на финансирането е да послужи за временна мярка за подпомагане на предприятията в периода на икономическа несигурност и рязко свиване на дейността им. Допустими са малки и средни предприятия (МСП), развиващи дейност в различни сектори, включително и в тези, които ще са най-засегнати от кризата, като например туризъм, транспорт, търговия, и др. Размер и вид финансиране Размерът на финансирането е до 3.6 млн. лева, предимно за оборотни средства, с възможност за предоставяне и на дългосрочни инвестиционни кредити до максимум десет години. Условия на финансиране Целта е кредитите да бъдат предоставени без допълнителни административни тежести при възможно най-облекчени условия. Има възможност предприятия с временни ликвидни затруднения да получат безлихвени кредитите за периода на кризата, в случай че запазят нивото на заетостта. В допълнение, предвижда се удължен гратисен период по главницата. Начин и срок за кандидатстване На сайта на Фонд на фондовете ще се оповести информация за банките партньори до края на месец май. МСП ще могат да кандидатстват в избраната от тях банка партньор, като прилагат всички документи и декларации необходими за кандидатстване за кредит. Банката партньор преглежда документите, одобрява и отпуска кредитите.

2. МИКРО КРЕДИТИ ЗА САМОНАЕТИ ЛИЦА И МАЛКИ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ Бюджет и начин на финансиране Предоставеният от Фонд на фондовете ресурс за тази мярка е общо 24 млн. лева, с възможност за предоставяне на допълнителни средства при бързо изчерпване на ресурса. Таргет група и цел на финансирането Това е инструмент за предоставяне на кредити с облекчени условия, включително без обезпечение, на целеви групи крайни получатели, които обикновено нямат достъп до банково финансиране, поради липсата на кредитна история. Допустими за финансиране са самонаети лица и малки предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история (към момента изискването е бизнесите да имат до три завършени годишни финансови отчета), включително такива създадени от уязвими групи (хора с увреждания, млади до 29 години, безработни повече от шест месеца). Размер и вид финансиране Размерът на финансирането е до 50 хил. лева за инвестиционни и оборотни средства под формата на дългосрочни кредити до максимум десет години. Условия на финансиране Условията по кредитите са облекчени, с лихвени нива значително под пазарните, с възможност за гратисен период до 24 месеца и със силно облекчени изисквания към обезпечение или в някои случаи без обезпечения. Предвижда се допълнително облекчаване и опростяване на условията за кандидатстване, разширяване на обхвата на фирми, намаляване размера на минималната сума на кредита, както и възможността за предоставяне на безлихвени кредити. Начин и срок за кандидатстване Този инструмент е вече действаща и предприятия отговарящи на условията могат веднага да кандидатстват в обявените на сайта на Фонд на фондовете финансови посредници – Първа инвестиционна банка, Микрофонд, Сис Кредит. Фирмите могат да кандидатстват в няколко от финансовите посредници, като приложат документи и декларации необходими за кандидатстване за кредит. Финансовият посредник преглежда документите, одобрява и отпуска кредитите.

3. ФОНДОВЕ ЗА ДЯЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ В СТАРТЪПИ И ИНОВАТИВНИ КОМПАНИИ Бюджет и начин на финансиране С ресурс от 150 млн. лева Фонд на фондовете е основен инвеститор в четири фонда за рисков капитал, които инвестират чрез дялови инструменти в стартъпи и иновативни предприятия. Таргет група и цел на финансирането Този инструмент е предназначен за инвестиции в близо 400 стартиращи и бързо растящи компании, активни в ключови сфери на иновациите, дигитализацията и технологиите, като био и нанотехнологии, мехатроника и роботика, чисти и информационни технологии, фармация, фин тех, и др. Целта е инструментът да подкрепи иновативни компании с висока добавена стойност и потенциала да подпомогнат бързото възстановяване на икономиката след кризата. Размер, условия и вид финансиране Размерът на инвестицията варира в широк диапазон при различните посредници и според етапа на развитие на компаниите. Средната стойност е 800 хил. лева под формата на дялови инвестиции, т.е. инвестиции в капитала на дружествата или конвертируем дълг, в замяна на който инвеститорът получава право да придобие участие в капитала на дружеството при определени условия. Основна част от инвестициите са насочени към финансиране на потенциала за растеж на компанията, както и за текущи разходи свързани с развитието на основния продукт или дейност. С оглед на факта, че стартъпите и бързо растящите компании са подложени на предизвикателства, които не са били предвидими до сега, усилията на Фонд на фондовете са насочени основно към допълнително облекчаване и ускоряване на този вид инвестиции. Начин и срок за кандидатстване Повече информация за фондовете за дялови инвестиции е достъпна на сайта на Фонд на фондовете, както и на сайта на съответните посредници - Иновейшън Акселерейтър България, Витоша Венчър Партнърс, Ню Вижън 3, Морнингсайд Хил. Стартъпи и иновативни компании могат да кандидатстват в зависимост от етапа на развитие и размера на необходимата инвестиция като трябва да разполагат с презентация на бизнеса, екипа и потенциала за растеж, бизнес план, анализи и финансови прогнози. Фондовете преглеждат документите, одобряват и извършват инвестициите.

4. ФОНДОВЕ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ Бюджет и начин на финансиране Фонд на Фондовете предоставя 418 млн. лева финансиране за общини и други проекти насочени към облагородяване на градската среда. Инструментът е наличен на пазара от вече две години през инициативата Джесика и Фондовете за градско развитие. Таргет група и цел на финансирането Този финансов инструмент е насочен към 39 български общини и към публични и частни проекти за градско развитие, като например подобряване на общинската транспортна инфраструктура, изграждане на спортни съоръжения, облагородяване на културни центрове, развитие на икономическите зони в съответните градове, повишаване на енергийна ефективност на сградния фонд и много други. В допълнение, Фондовете за градско развитие финансират развитието на туристически обекти от национално и световно значение на територията на цялата страна. Тази подкрепа е още по-ключова за икономиката в момент на криза, предвид липсата на алтернативи за пазарно финансиране на такъв тип проекти. Предвижда се допълнително облекчаване на условията в посока повече оборотно финансиране, по-голямо гаранционно покритие, както и на проекти и фирми в най-засегнатите сектори от кризата като туризъм и транспорт. Размер и вид финансиране Размерът на финансирането може да достигне до 40 млн. лева и е насочено предимно за инвестиции, с възможност за предоставяне и на оборотно финансиране. Условия на финансирането Предвид условията на средствата на Фонд на фондовете, кредитополучателите се възползват от изключително изгодни условия на финансиране със срокове до 20 години при лихвени нива значително под пазарните. Финансирането може да се предоставя с гратисен период по главницата до три години, а предвид предоставяната допълнителна гаранция и изискванията за обезпечение също са значително облекчени. Начин и срок за кандидатстване Този инструмент е действащ от две години и проектните инициатори отговарящи на условията могат веднага да кандидатстват в обявените на сайта на Фонд на фондовете финансови посредници – Фонд за устойчиво градско развитие за София и Южна България и Регионален фонд за градско развитие за Северна България. Проектите трябва да разполагат с бизнес план, както и документи и декларации необходими за кандидатстване за кредит. Финансовият посредник преглежда документите, одобрява и отпуска кредитите.