НСРХУ стартира Проект „Равни възможности, реализация, развитие”


 

На 1 декември т.г. Националното сдружение на работодателите на хора с увреждания стартира Проект „Равни възможности, реализация, развитие” по схема  BG051PO001-5.1.05   “СЪПРИЧАСТНОСТ”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския Социален фонд на Европейския съюз.

 

Заложената в проекта идея е да се активизира социалното включване на хората с увреждания в пазара на труда чрез създаване на Центрове за подкрепа.

Основни дейности:

> Мероприятия, насочени към промяна на обществените възприятия за хората с увреждания като пълноценни български граждани - Организиране и провеждане на Първо Национално изложение на открито «Дни на равните възможности»; Организиране и провеждане на един национален форум и шест регионални форума.

>  Разработване на мрежа от подкрепящи дейности за създаване на центрове за подкрепа. Предоставяне на алтернативни социални услуги от новосъздадените 7 Центъра за подкрепа за хора с увреждания в градовете София, Враца, Омуртаг, Панагюрище, Варна, Сливен, Свиленград. Обучение на екипите на центровете. Семинар за наставници  по професионална рехабилитация за въвеждане на ХУ в трудовия процес. Предоставяне на специализирани социални услуги на хора с увреждания - предоставяне на специализирана трудова медиация (посредничество и асистиране), осигуряване на специализирана мобилна услуга за хора с увреждания “от врата до врата” за хора с тежки двигателни и множествени увреждания;

>  Проучване потребностите на хората с увреждания и разработване на конкретни мерки в сферата на социалното включване чрез заетост; извеждане на предложения за повишаване на ефективността на политиките на местно и национално  ниво.

>  Активни мерки в подкрепа на социалната икономика - Провеждане на специализиран семинар по ключови компетенции «Придобиване на социални умения за само- помощ и работа в смесени колективи в специализираните предприятия» на заети лица в социалната икономика (специализирани предприятия).

Дейностите по проекта са насочени към:

  • 200 000 хора с увреждания в трудова активна възраст на територията на 6-те района на планиране
  • Минимум 100 специализирани предприятия/кооперации за хора с увреждания
  • Минимум 20 неправителствени организации, работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция
  • Минимум 10 изследователя работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция чрез трудова заетост
  • Минимум 500 000 представители на различни общности

Проектът стартира на 01.12.2012 г. и се очаква да завърши в края на месец март 2014 г.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Това съобщение е създадено с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Националното сдружение на работодатели на инвалиди и при никакви обстоятелства не може да се приема , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика