Онлайн заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма развитие на човешките ресурси

ПРЧР 2021-2027 ще има две основни области на въздействие – насърчаване на заетостта и социално включване. Над 1,167 млрд. лв. ще бъдат насочени към мерки за подобряване достъпа до заетост на безработни, трайно безработни, неактивни, младежка заетост, самостоятелна стопанска дейност, социална икономика и социални предприятия. Специфична цел за следващия програмен период е балансът между професионалния и личния живот и създаването на добра и здравословна работна среда, за което ще бъдат заделени над 242 млн. лв. ПРЧР 2021-2027 ще продължи подкрепата си за ученето през целия живот чрез развитие на дигиталните умения, квалификацията и преквалификацията на заети лица, насърчаване на професионалната мобилност и подпомагане за ученето за възрастни. За реализиране на мерките ще бъдат насочени над 740 млн. лв. ПРЧР 2021-2027 ще има нов приоритет, свързан с изискванията за интегрирани териториални инвестиции в достъпа до трудова заетост на младежи, неактивни и безработни. По този приоритет ще бъдат реализирани мерки, свързани със социалното предприемачество, квалификацията и преквалификацията, както и социалната интервенция на маргинализираните групи. Общият бюджет за реализиране на мерките ще бъде в размер на 362 млн. лв. Под внимание са взети и инструментът React EU и Инструмента за възстановяване и устойчивост, от които България трябва да се възползва. До 20 октомври ще бъдат проведени обществени обсъждания със заинтересованите страни на проекта на програмата. След този срок предстои този проект на програма да бъде изпратен в Европейската комисия за консултации.