Проведе се Десетото заседание на Комитета по наблюдение на ОП Иновации и конкурентноспособност и ОП Инициатива за МСП

На 17 септември 2020 г., в „София Хотел Балкан“, гр. София, се проведе Десетото заседание на Комитета по наблюдение на ОП Иновации и конкурентноспособност и ОП Инициатива за МСП, на което като редовен член взе участие и Е.Тодорова, председател на НФРИ, като представител на НСРХУ. Заседанието се председателства от Илияна Илиева, главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Ръководител на Управляващия орган на ОПИК и председател на КН на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020. Обръщение към присъстващите направи г-н Лъчезар Борисов, министър на икономиката. На заседанието присъстваха заместник-министрите на икономиката г-жа Яна Топалова и г-н Стамен Янев. Участие в работата на Комитета взеха и представители на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, посредством постоянна видеоконферентна връзка между София и Брюксел. На заседанието бяха обсъдени и се взеха решения във връзка с изменението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, както и на методология и критерии за подбор на операции по процедурите за подкрепа на малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Комитетът за наблюдение одобри и изменение на Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2020 г.