Трудови права на хората с увреждания в България и подкрепа на работодателите за наемане на хора с увреждания

 Специална закрила в чл.314, гарантиране правото на трудоустрояване поради болест или трудова злополука, за изпълняване на друга подходяща работа или същата при облекчени условия.  Регламентира задълженията на работодателите да определят работни места за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност: работодател с повече от 50 работници и служители следва да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност. (чл. 315).  Регламентира основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни на работници и служители с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност, което е повече от основния размер на платения годишен отпуск за останалите работници и служители.  Работници и служители с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност имат право да получават едновременно пенсия и работна заплата.  Работници и служители с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност имат право да получават едновременно пенсия и обезщетение при безработица, ако има поне 9 месеца осигурителен стаж през последните 15 месеца.  Работници и служители с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност имат право на 7-часов работен ден ако са лица с психични разстройства, ментални увреждания, увреждания на централната нервна система, вродени малформации и онкологично болни, съгласно Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (чл.3, т.3 ).  Закрила от уволнение на работници и служители, които страдат от определени в наредба на Министерския съвет заболявания и на трудоустроените лица (чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 КТ) – допустимост на уволнението на определени основания само след предварително разрешение от Инспекцията на труда за всеки отделен случай и след взимане мнението на ТЕЛК ал.2 на чл.333.  При невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност или по здравни противопоказания въз основа на заключение на ТЕЛК, прекратяване на трудовия договор не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме. ( чл. 325).  Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи ( чл. 327).  Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване; ( чл. 330, ал.2,т.5).  Работещите по трудови взаимоотношения лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност могат да намалят сумата от годишните данъчни основи за данък общ доход със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. (чл.18, ал.1 от ЗДДФЛ). Към годишната данъчна декларация се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. За да ползват тези облекчения е необходимо да представят на работодателя: • експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; • писмена декларация, че към момента на подаването й пред работодателя лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация. Месечната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения на лица с 50 и с на 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лева, включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението. (чл.18, ал.1 ). Това правило важи за всички доходи от служебни правоотношения, граждански и трудови договори, през месеца/ годината, след изчисляване на данъчната основа за съответното лице, след приспадане на нормативно признатите разходи ВНИМАНИЕ: Всички данъчни облекчения ще могат да се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения (невнесени осигуровки, данък сгради и др.) към датата на подаване на годишната данъчна декларация. Национална програма “Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”  Приоритетно заетост на хора с над 71% намалена работоспособност; военноинвалиди; лица със сензорни увреждания; лица с ментални увреждания. Целева група на програмата са и безработни лица в трудоспособна възраст, преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, регистрирани в бюрата по труда.  Работодателите разкриват работни места по Програмата за срок от 24 месеца, като приоритетно се включват тези от тях, които са сключили договор за финансиране по от Закона за интеграция на хората с увреждания за осигуряване на достъп до работните места, както за приспособяване и/или оборудване на работни места за хора с увреждания Организации, които могат да бъдат работодатели по Програмата:  Областни и общински администрации, общински предприятия.  Дирекции „Социално подпомагане”.  Частни и/или държавни предприятия, други фирми и институции, юридически лица с нестопанска цел, включително организации за и на хората с увреждания.  Специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания.  Дирекции „Бюро по труда”.  Работодатели, които отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта. Мерки за подкрепа на работодателите по Закона за насърчаване на заетостта  Субсидиране на работодатели за всяко разкрито работно място, на което са наети безработни младежи с трайни увреждания (включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения) и други лица с увреждания за определени периоди от време не повече от 12 месеца (чл. 36, ал. 2); Основна цел: Мярката осигурява заетост на безработни младежи до 29 години за срок от 18 месеца. Период на субсидиране: не повече от 9 месеца.  Субсидиране наемането на безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца (чл. 52, ал. 1). Основна цел: Осигуряване на заетост на безработни лица с трайни увреждания на пълно или непълно работно време, за срок от 12 месеца. Период на субсидиране: не повече от 6 месеца.  Субсидиране наемането на безработни лица с трайни увреждания за не по-малко от 3 и не повече от 12 месеца, като се предоставят суми в размер до 75 на сто от допустимите разходи за периода на субсидиране (чл. 51, ал. 2). Основна цел: Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания. Субсидии за работодателя: За всяко разкрито място, на което е наето лице от посочената целева група на работодателя ще се предоставя субсидия от Държавния бюджет в размер 75 на сто от допустимите разходи за периода на субсидиране за: • трудово възнаграждение; • допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ; • осигурителни вноски за сметка на работодателя за фондовете "Пенсии", "ТЗПБ" и "ОЗМ", ДЗПО и НЗОК; фонд "Безработица". Период на субсидиране - времето, през което лицето е било на работа, но не по-малко от 3 месеца и не повече от 12 месеца. Процедура за кандидатстване: Работодател, желаещ да ползва преференцията е необходимо: • Да подаде в ДБТ заявка по образец за свободни работни места и необходимите документи за ползване на насърчителната мярка; • След одобрение от Съвета за сътрудничество да представи документи за допустимост и да сключи договор по утвърден образец с ДБТ за предоставяне на средства от Държавния бюджет. Допустими работодатели: Предприятията, които осъществяват стопанска дейност и разкриват работни места във всички сектори на икономиката, в т.ч. в сектора на рибарството и аквакултурите, сектора на първичното селскостопанско производство и преработка и продажба на селскостопански продукти. Съобразно изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 за преработка и продажба не се считат дейностите, осъществявани на място в земеделското стопанство по приготвяне на продукта за неговата първа продажба, първата продажба от първичния производител на прекупвачи или преработватели и всички дейности, свързани с подготовката на продукта за първа продажба.  Предоставяне на суми за подкрепена заетост за безработни лица с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение. Кандидатстването е след обявяване на обществена поръчка за осигуряване на подкрепена заетост. Частните посредници нямат интерес от мярката. Субсидии по насърчителни мерки за работодател, наел лица от целевите групи  Трудово възнаграждение в определен в НПДЗ размер за съответната година;  Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ;  Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 или чл. 319 от КТ;  Осигурителни вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО;  Парично възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от КСО.