Покана

 

Покана

За възлагане на обществена поръчка по чл.14 ал.5
от Закона за обществените поръчки чрез публична покана
по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет

 

„Визуализация, публичност и реклама с обособени позиции”

По проект № BG051PO001-5.1.05-0008-С0001
„Равни възможности, реализация, развитие“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Публичната покана може да намерите на сайта на АОП с код 9012314  http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9012314

Информация относно техническите спецификации, условията за кандидатстване и образците за попълване може да изтеглите от ТУК

Поканата е публикувана на дата 18.02.2013 и е с валидност до 26.02.2013 г.


СЕСИЯ
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

№ 2 / 21.02.2013 г.

 

Въпрос 1. В документацията 5.1. В офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за обществените поръчки, описани в документацията (извън тези, които се поставят в плик № 1); Има ли изискване за наличието на повече от един плик ?

Няма изискване документацията да бъде разделена в отделни пликове. Участниците могат да решат дали да предоставят своята оферта в един или повече пликове. Всеки участник може да представи само една оферта за целия предмет на обществената поръчка.

 

Въпрос 2. Техническата част, която следва да бъде попълнена от участника според документацията е заложена да се намира в Приложение 2, Техническо предложение. Според предложените образци, обаче тя се намира в Приложение 1, Оферта. Къде следва да се попълва ?

Техническата част на предложението следва да бъде попълнена в Приложение 2.

 

№ 1 / 19.02.2013 г.

 

Въпрос 1. По Обособена поозиция 1: Дизайн и услуги по полиграфия на рекламни/информациони материали  според  Техническата спецификация – Изготвяне, редактиране на 1 брой информационна дипляна; Моля уточнете : размер, вид хартия, начин на печат (едностранен, двустранен, пълноцветен или др.). Така описано, да се разбира ли, че тази позиция е предпечат и дизайн на следващата ?

Отговор: Да, тази позиция е графичен дизайн и предпечатна подготовка на информационна дипляна по проект „Развни възможности, реализация, развитие“.

 

Въпрос 2. Отпечатване на информационна дипляна в тираж 1000 екземпляра;  Моля уточнете : размер, вид хартия, начин на печат (едностранен, двустранен, пълноцветен или др.).

Отговор: Информационна дипляна с технически характеристики: сгънат формат А4, 250 гр. хром-гланц, печат цветност 6+6 /фирфарбен + 2 пантон фирмени цвята лого/, довършителни операции - гланц ламинат.

 

Въпрос 3. Изготвяне и отпечатване на 7 броя информационни стикери; Моля уточнете : размер, вид хартия/ материал,  начин на печат (пълноцветен или др.).

Отговор: Информационни стикери: 200х200, PVC фолио сублимационен печат за външнн условия с гаранция минимум 5 години, пълноцветен печат с фотографско качество.

 

Въпрос 4. Изработване и отпечатване на 1 постер/банер (80*180);  Моля уточнете : вид хартия/ материал, начин на печат (пълноцветен или др.).

Отговор: Отпечатване на пълноцветен банер с фотографско качество и допълнителна ламинатна защита, както и банер-стойка, устойчива на външни условия.

 

Въпрос 5.Изготвяне и редактиране на 6 тематични информационни бюлетини и общ тираж от 3000 на информационните бюлетини. Моля уточнете : размер, вид хартия, начин на печат (едностранен, двустранен, пълноцветен или др.).

Отговор. Информационни бюлетини – 6 бр.: Цялостен идеен проект за всяка от темите, изготвяне текст, редакции и корекции, графичен дизайн и предпечатна подготовка,  печат в сгънат формат А4, 4 стр, хартия 200 гр., цветност 6+6.

 

Въпрос 6. Тъй като в:У К А З А Н И Я ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 2. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата. И с оглед на различията, които биха се породили в крайната цена на изделията при използване на различни изходни консумативи, не би следвало ние да предложим вид и начини за печат на гореописаните материали.

Отоговор: С оглед уточняване в отговорите на вашето запитване на всички технически параметри не се допуска представянето на различни варианти на офертата.