Заседания на работната група за промени на Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ

През м.август 2020 г. беше сформираната със заповед на министъра на труда и социалната политика междуведомствената работна група за разработване на нормативни промени в Закона за хората с увреждания и в Закона за личната помощ. Като член на работната група от името на НСРХУ в заседанието участва председателят на НФРИ Е.Тодорова. В рамките на четири заседания бяха уточнени рамките и сроковете за работа на междуведомствената група, която трябва да подготви проект за промяна на ЗХУ до м. септември 2020 г., акцент на промените са предстоящото преобразуване на Агенцията за хората с увреждания в държавна агенция. Търси се най-добър вариант както по отношение на сроковете, така и във връзка със съдържанието и регламентирането на бъдещата държавна агенция. По отношение на предложени промени в Закона за хората с увреждания в сферата на заетостта, направени от представители в работната група, същите бяха отхвърлени като нецелесъобразни към настоящия момент, което беше отразено и в справка с направени становища и коментари в процеса на разработване на промените в Закона за хората с увреждания.