Общо три антикризисни мерки ще се прилагат от 1 юли 2020 г. за работодателите

Продължаване на схемата 60/40 с още три месеца и за повече сектори; Схема, която осигурява 290 лв. за зает и самоосигуряващ се от сферата на транспорта и туризма; Схема за наемане на безработни лица. Започна подаването на документи по новия дизайн на мярката 60/40 Започва подаването на документи за държавна помощ за работодатели за запазване на заетостта на служителите им по новия дизайн на мярката 60/40. Тя беше удължена до 30 септември 2020 г. Компенсации ще се получават за до три месеца – юли, август и септември, в размер на 60% от осигурителния доход за май 2020г. и 60% от дължимите от работодателя осигурителни вноски. Фирмите трябва да докажат спад на приходите с 20% спрямо същия период през 2019 г. и да са декларирали дължимите данъци за 2020г. Очаква се с новия вариант на мярката около 300 000 души да запазят доходите си. В предходните три месеца над 160 000 работници останаха на работните си места. Изплатените средства по 60/40 до момента са над 153 млн. лв. на 20 225 фирми. За новия дизайн работодателите могат да подават заявления в съответните Бюра по труда, чрез лицензиран пощенски оператор и електронно чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/. Ако работодателят има повече обекти в различни населени места, може да подаде общо заявление в Бюро по труда, на чиято територия се намира поне един такъв. Образци на документите и повече информация за условията и процедурата по кандидатстване може да се намерят на сайта на Агенцията по заетостта в рубрика „Финансови стимули за запазване на заетостта”. Само работодатели, които са ограничили дейността по време на извънредното положение и извънредната обстановка или са пуснали служителите си в отпуск отново в този период могат да кандидатстват за компенсации по новата схема 60/40. Изключение е направено за туризма. Разширени са секторите, които могат да поискат субсидия за запазване на заетостта. Това следва от текста на постановлението, което ще се прилага за периода 1 юли – 30 септември и предстои да бъде публикувано в ДВ. Критериите за начина, по който работодателите са засегнати от епидемията са променени и разширени. Компенсациите са свързани с вече отминали обстоятелства и ще се отнасят до: 1. Работници и служители, работата на които е била преустановена през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка със заповед по чл. 120в от Кодекса на труда; 2. Работници и служители, които през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка са работили на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда; 3. Работници и служители, които през периода на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда; 4. Работници и служители, на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 30 юни 2020 г.; 5. Работници и служители, извън посочените в т. 1-4, осигурени в сектор I – „Хотелиерство и ресторантьорство“ (за туроператорите и туристическите агенции важи общия ред). Първите две основания присъстват и в ПМС № 55, с леки модификации, а другите три са нови. Обръщаме внимание, че чл. 120в, ал. 1 и ал. 2 включва и двете хипотези – преустановяване на работа по преценка на предприятието и по заповед на държавен орган. Член 173а също съдържа две хипотези – предоставяне на платения отпуск без съгласие на работника или служителя по време на извънредно положение/обстановка и предоставяне на отпуск, включително неплатен по искане на работник/работничка – в случаи на болест, бременност, отглеждане на дете до 12 г. и пр. Тъй като в заглавието на поставлението е записано, че компенсациите се отнасят за времето след извънредната обстановка до 30 юни, е налице неяснота дали право да компенсации биха се полагали на работници и служители, които са в неплатен отпуск след 1 юли, по време на удължената извънредната обстановка (засега до 15 юли). Новият критерий, който не предполага обстоятелствата да са налице в месеца, за който се кандидатства, създава съмнения в още две посоки: Първо, той отхвърля възможността за компенсация на работодатели, които до 30 юни са опитвали да се справят без прекратяване на дейността, преминаване към непълно работно време или (принудителен) отпуск. Второ, на практика се разширява възможността за компенсации за тези, които са били засегнати и са затворили през пролетта, макар и за няколко дни. Текстът на постановлението не изключва, ако работниците са били в отпуск в продължение на една седмица след 13 март, да се кандидатства за компенсации за тримесечен период след 1 юли. Освен това е отпаднало изречението, че в случаите на непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално, но не за не повече от 4 часа. Запазва се критерият за спад на приходите от продажби през предходния месец с 20 на сто. Той ще важи и за тези, които са прекратили дейност по заповед на държавен орган. Отпада списъкът на секторите по чл. 2, ал. 1, т. 2 на ПМС № 55 (прекратили дейност, за които не се прилагаше критерият за спад на приходите). Вместо това имаме отрицателен списък – компенсации не се полагат на секторите А (селско стопанство), К (Финансови и застрахователни), О (Държавно управление), Р (Образование, с изключение на икономически дейности с код 85.10 – частни детски градини, и код 85.5 – други образователни), Q (Здравеопазване, без икономически дейности с код 86.23 – зъболекари, код 86.90 – други здравни и код 88.91 – дневни забавачници, частен сектор), T и U от Класификацията на икономическите дейности (КИД–2008). Срокът на изплащане на компенсациите е за периода от 1 юли до 30 септември, докато по ПМС 55 може да се кандидатства за компенсации, отнасящи се до края на м. юни. Обръщаме внимание, че в заглавието на постановлението е посочено, че то се отнася за времето след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. Решение 378 е решението, с което извънредната обстановка бе удължена до 30 юни, след него бе направено още едно удължаване до 15 юли, но то не е отразено. Компенсациите се изплащат на база дохода за м. май, а не за м. януари. Според ПМС №151 средствата за запазване на заетостта са в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход за май 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител. Когато работодателят получава финансиране за същите разходи от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от държавния бюджет, като компенсация за услуги, възложени от държавата, общият размер на предоставените средства е до 80 на сто от осигурителния доход за май 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя. Да припомним, че по ПМС № 55 размерът на компенсациите е 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски от работодателя за всеки работник или служител, за когото е приложен режимът за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Добавката за компенсации до 80 на сто очевидно е свързана с възможността тези работодатели, които ползват средства по програмата Заетост за теб (189 лв. плюс осигуровките), да получат по-голяма субсидия. Това се отнася главно до секторите пътнически транспорт и туризъм (вж. Прикачения файл с Решение 429 на Министерски съвет). Това обаче означава, че ако дадено лице в туризма или транспорта се осигурява на минималната работна заплата, втората компенсация ще бъде ограничена (60% от 610 лв. плюс 189 лева е равно на 90%). В ПМС№ 151 не се посочва дали ограничението следва да се приложи по отношение на компенсацията по 60/40 или по отношение на субсидията, която е с по-голяма продължителност. За лицата, които получават безвъзмездно финансиране от Оперативна програма иновации и конкурентноспособност ОПИК (безвъзмездно финансиране в размер на от 3 000 до 10 000 лв. за микро и малки предприятия), разходите за персонал, подпомогнат по мярката 60/40, бяха изключени. Работодателят, който се ползва от 60/40, трябва да изплати възнаграждение на работника не по-малко от размера на осигурителния доход за май 2020 г., и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец. Тук възниква следното противоречие – ако работник е бил в неплатен отпуск през м. май, осигурителният доход (тоест компенсацията от 60% и 40-те процента на работодателя) се определят на база МРЗ, но ако същият работник е работил през май, а е бил в неплатен отпуск през април, компенсацията се изчислява на база действителното възнаграждение. За работниците и служителите в хотелиерство и ресторантьорство, наети след 1 юни 2020 г., работодателят трябва да плати трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на минималния осигурителния доход за длъжността (примерно 800 лева), и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец. Тук възникват множество въпроси: разминаване между компенсацията (60%), която е на база осигурителен доход за май и 40-те процента доплащане, увеличението на МОД от 1 юли и т.н. Заради допълнителната схема за туризма и транспорта, схемата 60/40 се превръща в 80/20. Това не е непременно вярно. Първо, допълнителната схема важи само за няколко сектора. Второ, 290 лева е брутната сума, заедно с осигуровките. Работниците ще получат по 189 лева. Това означава, че за да стане схемата 80/20, техните заплати не следва да са по-високи от 950 лева. Все пак, новата схема е по-атрактивна за бизнеса, тъй като допуска лицата да са на намалено работно време или с намалени заплати заради спадналата дейност. Схема за наемане на безработни лица. По операцията ще бъде подкрепено наемането на безработни лица на пълно или непълно работно време (минимум 4 часа на ден) за период до 3 месеца. Ще се поемат минималната работна заплата на новонаетото лице и осигуровките за сметка на работодателя върху тази сума. Работодателите ще имат възможност да наемат безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда, вследствие на загубена работа заради пандемията с COVID-19. Работодателите, които кандидатстват за подкрепа по операция „Заетост за теб“, ще трябва да запазят заетостта на 75% от новонаетите по схемата за период, равен на периода на субсидирана заетост. Ще бъдат заложени и изисквания за броя новонаети в зависимост от списъчния състав на фирмата към 29 февруари 2020 г. За работодателите от сектора на туризма се предвижда въвеждането на отделен квотен принцип, определящ максималния брой на заявените работни места. Например, ако фирмата-кандидат от сектора има 10 служители, може да наеме до 2-ма нови служители, а ако е с до 50, се допуска наемането на до 10 нови. При списъчен състав до 250 души, новонаетите може да са до 50. Ако компанията е голяма с над 251 служители (включително), може да наеме до 100 нови служители по мярката. По новата мярка от 1 юли средства ще се изплащат за до три месеца. Това е втората допълваща секторна мярка, насочена към работодателите – след вече обявената възможност за отпускане на 290 лв. за служителите в автобусния транспорт.