Покана

Покана

За възлагане на обществена поръчка по чл.14 ал.5
от Закона за обществените поръчки чрез публична покана
по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет

„Организация и логистика на регионални мероприятия
с обособени позиции”

По проект № BG051PO001-5.1.05-0008-С0001
„Равни възможности, реализация, развитие“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Публичната покана може да намерите на сайта на АОП с код 9011955 www.aop.bg

Информация относно техническите спецификации, условията за кандидатстване и образците за попълване може да изтеглите от ТУК.

Поканата е публикувана на дата 07.02.2013 и е с валидност до 18.02.2013 г.


СЕСИЯ
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

№ 1 / 13.02.2013 г.

 

Въпрос 1. По Обособена позиция 1: А) 1.1. Организиране и логистика на шест регионални форума в градовете Варна, София, Враца, Панагюрище, Ловеч и Сливен:

Ангажимент ли е на Изпълнителя да осигури настаняване и нощувка на участниците във форумите?

Отговор: Не

 

Въпрос 2. По Обособена позиция 1 А) 1.1. Организиране и логистика на шест регионални форума в градовете Варна, София, Враца, Панагюрище, Ловеч и Сливен: Ангажимент ли е на Изпълнителя да осигури транспорт на участниците във форумите?

Отговор: Не

 

Въпрос 3. По Обособена позиция 1 А) 1.1. Организиране и логистика на шест регионални форума в градовете Варна, София, Враца, Панагюрище, Ловеч и Сливен: „Комплектоване и доставяне на информационните материали” – Какво се включва в информационните материали? Изпълнителя ли е длъжен да ги осигури?

Отговор: Презентации, които изпълнителят е длъжен да принтира, като се постави необходимата визуализация на програмата и проекта на слайдовете.

 

Въпрос 4. По Обособена позиция 1 А) 1.1. Организиране и логистика на шест регионални форума в градовете Варна, София, Враца, Панагюрище, Ловеч и Сливен: „Дизайн на презентационни слайдове” – По колко презентации се предвижда да се изготвят за всеки форум?

Отговор: Предвидени са средно 4 презентации от 10 слайда всяка, за всеки от отделните форуми.

 

Въпрос 5. По Обособена позиция 1 А) 1.1. Организиране и логистика на шест регионални форума в градовете Варна, София, Враца, Панагюрище, Ловеч и Сливен: Ангажимент ли е на Изпълнителя да направи регистрация на Участниците във форумите?

Отговор: Не

 

Въпрос 6. Б) 1.1. Организиране и провеждане на национален форум „Равни възможности за реализация и развитие“ в гр. София: Ангажимент ли е на Изпълнителя да осигури настаняване и нощувка на участниците националния форум?

Отговор: Не

 

Въпрос 7. Б) 1.1. Организиране и провеждане на национален форум „Равни възможности за реализация и развитие“ в гр. София: Ангажимент ли е на Изпълнителя да осигури транспорт на участниците националния форум?

Отговор: Не

 

Въпрос 8. Б) 1.1. Организиране и провеждане на национален форум „Равни възможности за реализация и развитие“ в гр. София: „Комплектоване и доставяне на информационните материали” – Какво се включва в информационните материали? Изпълнителя ли е длъжен да ги осигури?

Отговор: Презентации, които изпълнителят е длъжен да принтира, като се постави необходимата визуализация на програмата и проекта на слайдовете.

 

Въпрос 9. Б) 1.1. Организиране и провеждане на национален форум „Равни възможности за реализация и развитие“ в гр. София: „Дизайн на презентационни слайдове” – По колко презентации се предвижда да се изготвят за всеки форум?

Отговор: Предвидени са средно 5 презентации от 10 слайда всяка.

 

Въпрос 10. Б) 1.1. Организиране и провеждане на национален форум „Равни възможности за реализация и развитие“ в гр. София: Ангажимент ли е на Изпълнителя да направи регистрация на Участниците във форумите?

Отговор: Да

 

Въпрос 11. 1.2. Организиране и логистика на два вида обучителни семинари А) Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане два дву-дневни специализирани семинара за "Социални умения" в модулите: «Придобиване на социални умения за само-помощ" и "Работа в смесени колективи в специализирани предприятия» на заети лица в социалната икономика: Ангажимент ли е на Изпълнителя да осигури настаняване и нощувка на участниците в дву-дневните специализирани семинари?

Отговор: Да

 

Въпрос 12. 1.2. Организиране и логистика на два вида обучителни семинари

А) Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане два дву-дневни специализирани семинара за "Социални умения" в модулите: «Придобиване на социални умения за само- помощ" и "Работа в смесени колективи в специализирани предприятия» на заети лица в социалната икономика: Ангажимент ли е на Изпълнителя да осигури транспорт на участниците в дву-дневните специализирани семинара?

Отговор: Не

 

Въпрос 13. 1.2. Организиране и логистика на два вида обучителни семинари

А) Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане два дву-дневни специализирани семинара за "Социални умения" в модулите: «Придобиване на социални умения за само- помощ" и "Работа в смесени колективи в специализирани предприятия» на заети лица в социалната икономика: Ангажимент ли е на Изпълнителя да осигури изхранване за двата дни на всеки от специализираните семинари?

Отговор: Да

 

Въпрос 14. 1.2. Организиране и логистика на два вида обучителни семинари

А) Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане два дву-дневни специализирани семинара за "Социални умения" в модулите: «Придобиване на социални умения за само- помощ" и "Работа в смесени колективи в специализирани предприятия» на заети лица в социалната икономика: По колко кафе паузи на ден трябва да се осигурят за двата дни на семинарите?

Отговор: Изпълнителят трябва да осигури по две кафе паузи на ден (сутрин и следобед)

 

Въпрос 15. 1.2. Организиране и логистика на два вида обучителни семинари А) Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане два дву-дневни специализирани семинара за "Социални умения" в модулите: «Придобиване на социални умения за само- помощ" и "Работа в смесени колективи в специализирани предприятия» на заети лица в социалната икономика: „Комплектоване на учебни и информационните материали” – Какво се включват учебните и информационните материали? Изпълнителя ли е длъжен да ги осигури?

Отговор: Изпълнителят е длъжен да комплектова изготвените от външни лица материали  - презентации и казуси.

 

Въпрос 16. 1.2. Организиране и логистика на два вида обучителни семинари А) Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане два дву-дневни специализирани семинара за "Социални умения" в модулите: «Придобиване на социални умения за само- помощ" и "Работа в смесени колективи в специализирани предприятия» на заети лица в социалната икономика: „Дизайн на презентационни слайдове” – По колко презентации се предвижда да се изготвят за всеки форум?

Отговор: Предвидени са средно 2 презентации от 15 слайда всяка и казуси, за всеки от отделните семинари.

 

Въпрос 17.  1.2. Организиране и логистика на два вида обучителни семинари А) Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане два дву-дневни специализирани семинара за "Социални умения" в модулите: «Придобиване на социални умения за само- помощ" и "Работа в смесени колективи в специализирани предприятия» на заети лица в социалната икономика: Ангажимент ли е на Изпълнителя да направи регистрация на Участниците във форумите?

Отговор: Не

 

 

Въпрос 18. 1.2. Организиране и логистика на два вида обучителни семинари А) Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане два дву-дневни специализирани семинара за "Социални умения" в модулите: «Придобиване на социални умения за само- помощ" и "Работа в смесени колективи в специализирани предприятия» на заети лица в социалната икономика: По колко участника има във всеки от двудневните семинари в Кърджали и в Троян? По 80 души на семинар или 80 души общо за двата семинара?

Отговор: Всеки двудневен семинар е предвиден за 40 участника. Общо за двата семинара са предвидени 80 участника.

 

Въпрос 19. Б) Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане на специализиран обучителен семинар за наставници в гр.Шумен: Ангажимент ли е на Изпълнителя да осигури настаняване и нощувка на участниците в специализирания обучителен семинар?

Отговор: Да

 

Въпрос 20. Б) Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане на специализиран обучителен семинар за наставници в гр.Шумен: Ангажимент ли е на Изпълнителя да осигури транспорт на участниците в специализирания обучителен семинар?

Отговор: Не

 

Въпрос 21. Б) Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане на специализиран обучителен семинар за наставници в гр.Шумен: Ангажимент ли е на Изпълнителя да осигури изхранване за трите дни на специализирания обучителен семинар?

Отговор: Да

 

Въпрос 22. Б) Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане на специализиран обучителен семинар за наставници в гр.Шумен: По колко кафе паузи на ден трябва да се осигурят за трите дни на семинара?

Отговор: Изпълнителят е длъжен да осигури по две кафе паузи на ден (сутрин и следобед)

 

Въпрос 23. Б) Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане на специализиран обучителен семинар за наставници в гр.Шумен: „Комплектоване на информационните материали” – Какво се включват информационните материали? Изпълнителя ли е длъжен да ги осигури?

Отговор: Презентации и казуси. Изпълнителят е длъжен да комплектова изготвените от външни лица материали.

 

Въпрос 24. Б) Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане на специализиран обучителен семинар за наставници в гр.Шумен: „Дизайн на презентационни слайдове” – По колко презентации се предвижда да се изготвят за всеки форум?

Отговор: Предвидени са средно 3 презентации от 15 слайда всяка и казуси.

 

Въпрос 25. Б) Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане на специализиран обучителен семинар за наставници в гр.Шумен: Ангажимент ли е на Изпълнителя да направи регистрация на Участниците във семинара?

Отговор: Не

 

Въпрос 26. 1.3.Провеждане на пресконференции в гр.София, Осигуряване на Зала в центъра на София, технологично оборудване (лап-топ, мултимедия, екран и озвучававане) и техническо обслужване за 40 минути на пресконференция: Ангажимент ли е на Изпълнителя да направи регистрация на Участниците в пресконференцията?

Отговор: Не

 

Въпрос 26. 1.3.Провеждане на пресконференции в гр.София, Осигуряване на Зала в центъра на София, технологично оборудване (лап-топ, мултимедия, екран и озвучававане) и техническо обслужване за 40 минути на пресконференция: Ангажимент ли е на Изпълнителя да осигури представители на медиите при провеждането на пресконференциите?

Отговор:  Не

 

Въпрос 27. 1.3.Провеждане на пресконференции в гр.София, Осигуряване на Зала в центъра на София, технологично оборудване (лап-топ, мултимедия, екран и озвучававане) и техническо обслужване за 40 минути на пресконференция: Ангажимент ли е на Изпълнителя да осигури кафе паузи или кетъринг при провеждането на пресконференциите?

Отговор: Изпълнителят следва да осигури минерална вода за участниците в пресконференцията.

 

Въпрос 28. По Обособена позиция 2 и 3: Ангажимент ли е на Изпълнителя да предложи мястото за провеждането на Националното изложение в София?

Отговор: Не

 

Въпрос 29. По Обособена позиция 2 и 3: Ангажимент ли е на изпълнителя да осигури разрешителните от Столична община за организирането на открито на Националното изложение в София?

Отговор: Не