Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

На 28 октомври в Министерство на труда и социалната политика се проведе поредното за 2019 г. заседание на Националния съвет за хората с увреждания /НСХУ/. Заседанието беше водено от Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика. Бяха обсъдени проекти на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2020 г., Доклад за изпълнението на заложените дейности в Плана за действие за периода 2016 – 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г., втори План за действие за периода 2019 – 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания за 2016 – 2020 г. Планът определя конкретни дейности за периода 2019 – 2020 г., във връзка с изпълнението на Националната стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020 г. Проектът съдържа конкретни мерки и дейности, съобразно ангажиментите на държавните институции, имащи отношение към политиката за хора с увреждания и прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Месечната финансова подкрепа, регламентирана в Закона за хората с увреждания, ще се увеличи с 4,3% през 2020 г. Конкретният й размер ще варира от 25,41 лв. за хората с от 50% до 70,99% степен на увреждане до 206,91 лв. за хората с над 90% степен на увреждане с право на чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. Увеличението се получава от повишаването на линията на бедност за България, чийто размер се предвижда през 2020 г. да бъде 363 лв., тъй като по закон финансовата подкрепа се определя като процент от нейното равнище. Линията на бедност за всяка година се определя с постановление на Министерския съвет, чийто проект беше одобрен от Националния съвет за хората с увреждания, който заседава днес в Министерството на труда и социалната политика. Към 30 септември 2019 г. месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания получават близо 650 000 души, което е с около 150 000 повече в сравнение с броя на хората, които получаваха месечни добавки по отменения Закон за интеграция на хората с увреждания.