Национална програма за заетост на хора с увреждания, финансирана от Агенцията за хората с увреждания

Работодателите могат да получат до 10 000 лв., за да приспособят едно работно място за човек с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Същата сума може да бъде отпусната и за оборудване на всяко ново работно място, съобразно заболяването на работника. Тези стимули са заложени в Националната програма за заетост на хората с увреждания, която беше одобрена от Националния съвет за хората с увреждания. По нея с до 10 000 лв. ще се финансират и проекти за осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Кандидатите ще подават предложенията си до Агенцията за хора с увреждания. Получилите финансиране трябва да запазят заетостта на наетите хора за не по-малко от 36 месеца след сключването на договор за предоставяне на средствата. По програмата ще се отпуска и ресурс за квалификация и преквалификация, както и за обучение за професионално и служебно развитие на хора с увреждания. За тази цел работодателите ще могат да получат до 200 лв. за един работник. Подробна информация за конкурсната процедура и необходимата документация можете да намерите на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания или на телефони 02/ 931 80 95 и 02/ 832 90 73. Проектните предложения и изискваните документи се подават с придружително писмо в деловодството на АХУ в срок до 13 август 2019 г. Всеки кандидат е длъжен да изиска входящ номер не по-късно от крайната дата за набиране на предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.