Съвет за наблюдение по Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към Омбудсмана на РБългария

На 8 юли 2019 година се състоя официалното конституиране на новия Съвет за наблюдение по Закона за хората с увреждания (ЗХУ) в институцията на омбудсмана на Република България. Омбудсманът Мая Манолова представи в институцията новия Съвет за наблюдение на и за хора с увреждания. Съветът е мониторингов орган, който по силата на Закона за хората с уврежданията (ЗХУ) има за задача да осъществява наблюдение за прилагането на политиките за защита правата на тази уязвима група от обществото у нас, както и да съблюдава изпълнението в най-пълна степен на Конвенцията на ООН за хората с увреждания. Мандатът на Съвета е 4-годишен. Омбудсманът е първият председател на този нов орган и като такъв е натоварен с функцията да конституира Съвета. По ЗХУ мониторинговият орган се състои от 9 членове - двама представители, определени от омбудсмана на Република България – Мая Манолова и Диана Ковачева, двама представители, определени от председателя на Комисията за защита от дискриминация – Ана Джумалиева и Баки Хюсеинов, един представител на академичната общност, определен от Българската академия на науките – Стоян Ставру, както и четирима представители на организациите на и за хората с увреждания, определени от тях. През юни се проведе процедура за избор на представители на организации на и за хора с увреждания в Съвета за наблюдение. Общо участваха 34 организации и номинираха 11 кандидати за членове. Специално създадена от Омбудсмана Комисия, преброи на публично заседание гласовете, като най-много подкрепа получиха Васил Долапчиев – Съюз на слепите в България, Весела Одажиева - Движение на българските майки, Ива Поповска – Асоциация на родители на деца с епилепсия и Илиана Малинова – Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения. На срещата се дискутираха редица актуални проблеми пред гражданите с увреждания и техните близки, като включването в механизма лична помощ, асистентските услуги за възрастните хора след 31 август т.г., финансовата подкрепа по ЗХУ, медицинската експертиза и др.