През м.юни се проведоха две заседания на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет

На 06.06.2019 г. се проведе заседание на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет под председателството на зам.-председателя на МС и председател на съвета Томислав Дончев. На заседанието Съветът разгледа няколко проекта на нормативни актове, чиято цел е насърчаването на заетостта на хората с увреждания. Сред тях са Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания, Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания, Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти и Методика за Национална програма за заетост на хората с увреждания. Предвидени са стимули за работодателите, които участват по националната програма. Те могат да получат до 10 000 лв., за да приспособят едно работно място за човек с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Същата сума може да бъде отпусната и за оборудване на всяко ново работно място съобразно заболяването на работника. Кандидатите ще подават предложенията си до Агенцията за хора с увреждания. Получилите финансиране трябва да запазят заетостта на наетите хора за не по-малко от 36 месеца след сключването на договор за предоставяне на средствата. По програмата ще се отпуска и ресурс за квалификация и преквалификация, както и за обучение за професионално и служебно развитие на хора с увреждания. За тази цел работодателите ще могат да получат до 200 лв. за един работник. Одобрени бяха и проекта на Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, както и проект на Наредба за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели. На второто заседание на съвета на 27 юни 2019 г. в Министерството на труда и социалната политика, председателствано от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, бяха обсъдени и приети проекти на Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, Наредба за включване в механизма лична помощ и Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги Асистенти за независим живот.