Осми Европейски форум на социалното предпрпиемачество

От 28 до 31 март 2019 г., в град Пловдив, се проведе осмото издание на Европейския форум за социално предприемачество. Проявата се организира от Европейската комисия, Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия (CECOP), Министерството на труда и социалната политика, Министерство на икономиката, Агенцията за хората с увреждания, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Българската стопанска камара, водещи неправителствени организации, защитаващи правата на хората с увреждания. През тази година в панаира участват над 110 предприятия, в които са заети хора с увреждания. Темата на осмото издание на Европейския форум за социално предприемачество беше „Екосистемата на социалното предприемачество“. За първи път бяха представени на регионално, национално и европейско равнище осемте елемента на екосистемата на социалното предприемачество в множество събития в богатата програма на форума. За първи път в Европа, социалното предприемачество беше представено заедно с публичните и частни малки средни и големи предприятия, които чрез дейността си, чрез резултатите от политиката си за корпоративна социална отговорност взаимодействат и подпомагат развитието на социалното предприемачество. Социалните предприятия придобиват все по-голямо признание и се превръщат в конкурентоспособен, равноправен участник в икономическия живот на страната и в рамките на общия европейски пазар. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на форума. Министърът подчерта, че новата законодателна рамка дава възможност на уязвими групи в обществото да участват пълноценно в икономическия и социален живот на страната чрез мерки за включването им в заетост и социално приобщаване чрез социалните предприятия. Той добави, че чрез установените в Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика насърчителни мерки от страна на централната и местна власт ще се гарантира целенасоченото подпомагане и развитие на социалните предприятия. След официалното откриване на форума министъра на труда и социалната политика награди социални предприятия за развитието на иновативни продукти и услуги.