Съобщение

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

София 1000, бул. „Дондуков 11“, ет.4, e-mail: nsrhu@abv.bg

Съобщение

На основание чл.9 а., ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки оттеглям публична покана, обявена по реда на глава VIII „а“, с предмет „Организация и логистика на регионални мероприятия с обособени позиции” на проект „Равни възможности, реализация, развитие“ с код 9011723 в Портала за обществени поръчки.

Маринела Ангелова

07.02.2013 г

Оригинал на съобщението ТУК.