Среща с министъра на труда и социалната политика, относно проблеми произтичащи от Закона за хората с увреждания

На 14.02.2019 г. по настояване на национално представителните организации на и за хора с увреждания, се проведе спешна среща с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. На срещата присъства и Лазар Лазаров – зам.-министър на труда и социалната политика. Представителите на национално представителните организации на и за хора с увреждания изразиха позиция, че прилагането на Закона за хората с увреждания от 1.01.2019 г. показва значими слабости, които се изразяват в следното: 1. Въведеният в чл.21 ал.4 нов принцип за подаване на документите за изготявяне на индивидуална оценка по настоящ адрес, лиши от правото на финансова подкрепа много български граждани с трайни увреждания, живеещи в чужбина. 2. Чл.70, т.4 „ Право на месечна финансова подкрепа по чл. 69, т. 1 имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва: над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер 30 на сто от линията на бедност”- наруши принципа на равнопоставеност на лицата с определена една и съща степен на увреждане – 90% с чужда помощ, тъй като в него е пропусната групата на лицата получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст. Чрез своята позиция на срещата Национално представителните организации на и за хора с увреждания, алармираха за нарушаването на правата на десетки хиляди граждани с трайни увреждания. Те предложиха: 1. Да бъде спряно приемането на второ четене на Закона за социалните услуги; 2. Спешно да бъдат направени разчети за финансовите средства, необходими за отстраняване на допуснатите слабости на Закона за хората с увреждания; 3. Да бъде организирана среща с министър-председателя, на която да бъде информиран за възникналите проблеми; 4. Да бъдат внесени необходимите предложения в Народното събрание за промени на Закона за хората с увреждания, чрез Закона за социалните услуги, тъй като в него са предвидени други промени в този закон; Министъра на труда и социалната политика изложи аргументи в подкрепа на действащият Закон за хората с увреждания и пое ангажимента да представи писмен отговор.