Процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по Националния план за устойчивост и развитие

Краен срок за подаване на предложенията: 16:30 часа на 03.10.2023 г.

 

          Министерството на иновациите и растежа (МИР) обяви процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

          Процедурата е насочена към микро, малки, средни и големи предприятия, осъществяващи икономическа дейност в сектор С „Преработваща промишленост“[1] .

 

          Цел: Да допринесе за прехода към кръгова икономика на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

 

          Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране:

 

Минимален размер на безвъзмездно финансиране

Максимален размер на безвъзмездното финансиране

 

70 000 лева

        Микро предприятия: 350 000 лева

        Mалки предприятия: 550 000 лева

        Средни предприятия: 750 000 лева

        Големи предприятия: 1 000 000 лева

 

          ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения за изпълнение на инвестиции НЕ следва да надвишава:

  • за микро предприятия: 90% от средногодишните нетни приходи за 2020, 2021, 2022г.
  • за малки предприятия: 60% от средногодишните нетни приходи за 2020, 2021, 2022г
  • за средни предприятия: 30% от средногодишните нетни приходи за 2020, 2021, 2022г.
  • за големи предприятия: 20% от средногодишните нетни приходи за 2020, 2021 и 2022г

 

          ВАЖНО: В случай че инвестицията се изпълнява в партньорство, то общите допустими разходи на партньора следва да са до 30% от общите допустими разходи по предложението, но не повече от 273 816 лева

 

           Интензитет на безвъзмездното финансиране:

 

          I) Интензитет на безвъзмездното финансиране при „регионална инвестиционна помощ“:

Категория на предприятието

Макс. интензитет на помощта за дейности, извън ЮЗР (NUTS-2)

Макс, интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50 %

София град (столица): 40%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

50 %

София град (столица): 30%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

 

Големи предприятия

 

 

35 %

София град (столица) и Област Перник: 20%

София област, Област Благоевград и Област Кюстендил: 25 %

 

          II) Интензитет на безвъзмездното финансиране в случаите на избран режим „минимална помощ“ (de minimis):

 

Категория на предприятието – кандидат/партньор

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

50 %

Големи предприятия

35 %

 

 

 

          Допустими кандидати:

 

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са микро, малки и средни предприятия или да са големи предприятия.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 170 000 лева

Малко предприятие

≥ 550 000 лева

Средно предприятие

≥ 950 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 000 000 лева

 

5) Да развиват основната си икономическа дейност или да осъществяват допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост”

6) Да са заявили подкрепа за дейност, от сектор С „Преработваща промишленост”. Не е допустимо кандидатът да заявява подкрепа за повече от един код на икон. дейност.

6) Основната икономическа дейност на кандидатите или допълнителната дейност, за която е заявена подкрепа не попада в недопустимите сектори, от т. 11.2 от Условията за кандидатстване.

По процедурата кандидатите могат да участват индивидуално или с един партньор. Едно предприятие е допустимо да участва само в едно предложение – или като кандидат или като партньор.

 

          Допустими дейности:

 

          Дейност I. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията.

          Дейността следва да осигурява въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:

1) Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

- подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и последващото им влагане като суровина в производствени процеси, и/или

- намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или

- намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.

2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

- заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или

- намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба,  и/или

- елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).

3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:

- влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).

4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

- постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.

5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

- производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

 

          Всяко предложение за изпълнение на инвестиция следва да включва въвеждането на кръгови модели В МИНИМУМ ЕДНО ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ, изброени в подт. 1) до подт. 5)

В допълнение на задължителните направления, посочени в подт. 1) до подт. 5), по-горе, предложенията могат да включват и дейности по следното направление:

6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:

- използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или

- повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или

- заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или

- елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или

- заместване или намаляване употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти, и/или

- осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или

- осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или

- увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

 

          Дейностите от направлението по подт. 6) не са задължителни

 

          Допустими разходи:

 

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив.

 

          Важно: Допустими по процедурата са само разходите за придобиване на ДМА (т. 1) и ДНА (т. 2), пряко свързани и необходими за въвеждането на един или повече от кръговите модели.

Разходите за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) са допустими в размер до 50 % от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор (за всички категории предприятия), в рамките на  предложение за изпълнение на инвестиция, независимо от избрания режим на помощ.

         

Минимален и максимален срок за изпълнение: не повече от 18 месеца от датата на договора. Дейностите могат да започнат от датата на подаване на проекто предложението.

 

          Общият бюджет по процедурата е 180 000 000 лв.


          Подаването на предложенията за изпълнение на инвестиции се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.

          Кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения, във връзка с Условията за кандидатстване, до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване (12.09.2023 г.), чрез ИСМ (ИСУН 2020, раздел НПВУ), модул „Електронно кандидатстване“, процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”.
Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСМ (ИСУН 2020, раздел НПВУ) и на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа (https://mig.gov.bg/) в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.[1] С изключение на секторите/дейностите, посочени като недопустими в т. 11.2 от Условията за кандидатстване.