Конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

          Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

          Проектите се изготвят съгласно Глава трета. Проекти със стопанска насоченост на Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания.

1. Максимален размер на субсидията за проект: 90 000 лв.

2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 20.06.2023 год .

3. Електронен адрес: ahu_stn @mlsp.government.bg

Допълнителна информация:

          Исканата сума за едно проектно предложение по т. 1 трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл.10 от Методиката.

          Посоченият размер на исканата субсидия по т. 1 може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 32 от Методиката.

          Конкурсната документация е публикувана на  https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/84 /, рубрика: Проекти / програми, Работодатели по чл. 49 от ЗХУ. Проектните предложения, заедно с изискваните документи, се подават по ред описан в таблица за административното съответствие /приложение 7 за проекти със стопанска насоченост/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

          1. На място в офиса на Агенция за хората с увреждания - гр. София 1233, ул. "Софроний Врачански" № 104-106, на хартиен и електронен носител или на електронен носител подписани и сканирани, съгласно т.2.

          2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и пощенско клеймо или с куриер на посочения в 4.1 адрес, на хартиен носител придружен с електронен носител със същите документи или на електронен носител подписани и сканирани, съгласно т.2.

          3. По електронен път на посочения електронен адрес на АХУ, съгласно т.2.

          Документите трябва да са подписани и сканирани или при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги- ahu_stn@mlsp.government.bg.

          Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

          Телефони за справка в АХУ: 02/ 931 80 95, 832 90 73 Жасмина Петкова – главен експерт.