BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Краен срок:  до 16.30 ч. на 15.05.2023 г.

          Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

          Може да изградите за собствено потребление нова фотоволтаична система с мощност до 1 MW, но не над два пъти размера, който вече имате заявен по договора с ЕРД, подписан към 01.12.2022 г.
          Системата задължително трябва да се комбинира с батерии с капацитет за съхранение поне 1 час за 100 % от инсталираната мощност.
          Системата следва да се изгражда само върху покривни и фасадни конструкции на въведени в експлоатация към датата на кандидатстване сгради или върху прилежащите към тези сгради имоти.
          Към датата на кандидатстване сградата и имотът трябва да са еднолична собственост на кандидата или той да притежава еднолично право на строеж на сградата, като във втория случай системата трябва да се изгради на самата сграда.
          Не е допустимо кандидатът да е наемател или концесионер.
          Ще се финансират само проекти с пределна цена за киловат до 3 000 лв без ДДС. По този показател най-много точки ще получат проекти с цена под 2850 лв на киловат без ДДС.
         

          Допустими кандидати:
          - Регистрирани преди 31.12.2019 г. микро (под 10 човека), малки (под 50 човека), средни (под 250 човека) предприятия, а също и такива със средна пазарна капитализация (между 250 и 3000 човека);
          - Предприятия, които за 2021 г. имат основна икономическа дейност в някой от следните сектори по КИД-2008 и ще изпълняват проекта също в нея:
B „Добивна промишленост“
C „Преработваща промишленост“ (без 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, производството на билков чай от 10.83, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, а от 16.10 и 16.29 са допустими производството на паркетни дъски и на пелети от дървесни отпадъци)
E „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“
F „Строителство“
G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“
H „Транспорт, складиране и пощи“
I „Хотелиерство и ресторантьорство“
J „Създаване и разпространение на информация и творчески  продукти; далекосъобщения“
L „Операции с недвижими имоти“
M „Професионални дейности и научни изследвания“
N „Административни и спомагателни дейности“
P „Образование“
Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“
R „Култура, спорт и развлечения“
S „Други дейности“
 

          Кандидатите трябва да имат нетни приходи от продажби за 2021 г., както следва:
          Микропредприятие ≥ 80 000 лева
          Малко предприятие ≥ 200 000 лева
          Средно предприятие ≥ 800 000 лева
          Дружества със средна пазарна капитализация ≥ 3 000 000 лева.
         

          Максималният размер на безвъзмездно финансиране е:


          Микропредприятия – не повече от 90 % от средногодишните нетни приходи от продажби за последните три финансови години.
          Малки предприятия – не повече от 60 %.
          Средни предприятия – не повече от 25 %.
          Предприятия със средна пазарна капитализация – не повече от 10 %.
         

          Минимален размер на безвъзмездно финансиране: 75 000 лв на проект.
          Максимален размер на безвъзмездно финансиране: 1 000 000 лв на проект.
          Интензитетът на безвъзмездното финансиране е:
- за проекти в Югозападен район за планиране (обл. София-столица, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград):
          - микро и малки предприятия – до 50 %;
          - за средно предприятие – до 45 %;
          - за дружества със средна пазарна капитализация – до 35 %.
- за проекти извън Югозападен район:
          - микро, малки и средни предприятия – до 50 %;
          - за дружества със средна пазарна капитализация – до 45 %.
 

          При кандидатстването се представя идеен или технически проект по ЗУТ за системата от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
          Системата трябва да бъде изградена от лице, което е вписано в регистъра на АУЕР по чл. 21 ЗЕВИ.
          Системата трябва да бъде застрахована срещу кражби, злоумишлени действия на трети лица, пожар, природни бедствия и други относими рискове за минимум 5 години, считано от въвеждането ѝ в експлоатация.
          Произведената електрическа енергия от системата следва да не е по-малко от 260 kWh на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност.
          След подписване на договора за финансиране в срок до три месеца се представят и:
1.    Документ за собственост на имота, респ. за учредено право на строеж.
2.    Решение или писмо от РИОСВ за ОВОС на обекта.
          При отчитането ще се изисква обосновка относно ненанасянето на екологични вреди от системата.
          Всички дейности трябва да бъдат изпълнение от един доставчик.
 

          Максимална продължителност на проекта: 18 месеца.

 

          Препоръчваме „Еко Глоуб“ ООД, които притежават лицензи за енергийно обследване на сгради и промишлени системи. Лице за контакт за енергийното обследване - Цветелина Лилова, 0899843597.

          Документи за кандидатстване и информация:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799