Покана

Покана

За възлагане на обществена поръчка по чл.14 ал.5
от Закона за обществените поръчки чрез публична покана
по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет

„Организация и логистика на регионални мероприятия
с обособени позиции”

По проект № BG051PO001-5.1.05-0008-С0001
„Равни възможности, реализация, развитие“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Публичната покана може да намерите на сайта на АОП www.aop.bg

Информация относно техническите спецификации, условията за кандидатстване и образците за попълване може да изтеглите от ТУК -/невалиден линк/.

Поканата е публикувана на дата 31.01.2013 г.