Стартира дейността на Центровете за подкрепа на хора с увреждания

На 15 март т.г. стартира дейността на Центровете за подкрепа на хора с увреждания в градовете София, Враца, Омуртаг, Панагюрище, Варна, Сливен, Свиленград.

Центровете се създават по проект "Равни възможности, реализация, развитие" по схема BG051PO001-5.1.05 "СЪПРИЧАСТНОСТ", с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

За повече информация http://center.nsrhu.bg