Над 33 млн. лв. от ПРЧР 2021-2027 ще бъдат отделени за подкрепа на социалното предприемачество

Над 33 млн. лв. от Програмата за развитие на човешките ресурси (ПРЧР) за програмен период 2021-2027 г. ще бъдат отделени за подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество в следващите седем години. Социалното предприемачество е заложено като елемент от Стълба за солидарна България в Плана за възстановяване и устойчивост. Над 250 социални предприятия са създадени с подкрепата на ОПРЧР през първите два програмни периода. В следващия програмен период ще бъде оказана подкрепа за създаване на устойчиви работни места за уязвимите групи. Сериозен акцент ще бъдат дигиталните обучения на хората, които работят в социалните предприятия. Планира се създаването на партньорства, мрежи и клъстери в социалната икономика, за да могат да работят устойчиво с целия спектър на бизнеса. Планира се стимулирането на различни форми на сътрудничество между социалните предприятия за споделено производство и разпространение на продукти. Освен чрез грантово финансиране, социалните предприятия могат да получат подкрепа и чрез финансовите инструменти. ОПРЧР е първата програма, която насочи 70 млн. лв. към Фонда на фондовете за микрокредитиране, от което могат да се възползват и социалните предприятия. Кредитите се отпускат на преференциални условия и са с лихви по-ниски от пазарните. Според бившият заместник министър на труда и социалната политика Русинова възможността за облекчен кредитен ресурс е много по-здравословна за социалните предприятия, отколкото грантовото финансиране.